AT PARIS FASHION WEEK- MIROSLAVA DUMA AND NATASHA GOLDENBERG